חן אמסלם | רואת חשבון

 • היערכות לקראת סוף שנת המס 2021

היערכות לקראת סוף שנת המס 2021

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

אנו שמחים להציג בפניכם חוזר מקצועי שנערך על ידינו לקראת סוף שנת 2021 על מנת שתוכלו להיערך בהתאם לקראת סוף שנת המס ולקראת השנה החדשה הבעל"ט

1. ספירת מלאי וקופה, רישום לקוחות וספקים:

על כל עוסק להכין רישום מדויק ליום 31.12.2021 לסעיפים הבאים:

 • ספירת קופה הכוללת יתרת מזומנים, שיקים שטרם נפרעו, ותקבולים מחברות האשראי.
 • מלאי- במידה וקיים מלאי בעסק, יש לערוך ספירת מלאי תוך פירוט שם הספק, תאריך הרכישה ומחיר הרכישה לפני מע"מ.
 • לקוחות- יש לערוך רשימה מפורטת של לקוחות אשר קיבלו סחורה/ שירות וטרם פרעו את חשבונם נכון ליום 31.12.2021.
 • ספקים- יש לערוך רשימה מפורטת של ספקים אשר סיפקו סחורה/ שירות וטרם נפרע חשבונם נכון ליום 31.12.2021.

2. תרומות למוסדות ציבור

תרומות למוסדות ציבור המוכרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מקנות זיכוי ממס.
נכון לשנת המס 2021 הזיכוי ליחיד הינו בגובה 35% מסכום התרומה ולחברה 23% מסכום התרומה.
על מנת לקבל זיכוי יש לתרום לפחות 190 ₪ בשנת המס.

3. פנסיה חובה לעצמאים

החל מינואר 2017 חלה חובה על כל עצמאי (מורשה / פטור) להפקיד לקרן פנסיה.
חובת ההפקדה לחסכון פנסיוני חלה על כל עצמאי שמתקיים לגביו במועד תום שנת המס כל הסעיפים הבאים:

 • עצמאי מעל גיל 21 ועד גיל פרישה מוקדמת (נכון להיום גיל 60)
 • העוסק נרשם לראשונה כעוסק פטור או מורשה במע"מ לפני 6 חודשים או יותר.

למרות האמור לעיל, חובת ההפקדה אינה חלה על עצמאי אשר במועד תחילת החוק (1.1.2017) היה מעל גיל 55.
כמו"כ מי שפתח עסק בחצי השני של השנה פטור מהפרשה עבור אותה שנת מס.

סכום ההפקדה-

סכום ההפקדה נגזר מתוך ההכנסה החייבת ומחושב על בסיס השכר ברוטו הממוצע במשק
(נכון לשנת 2021, השכר הממוצע במשק כפי שפורסם ע"י המוסד לביטוח לאומי עומד ע"ס 10,551 ₪)
חובת ההפקדה לפנסיה הינה בהתאם לפירוט הבא:
עבור חלק ההכנסה שהינו עד מחצית השכר הממוצע​ – 4.45%
עבור חלק ההכנסה שהינו מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע- 12.55%
בגין הכנסה שהינה מעבר לשכר הממוצע במשק (מעל 10,551 ₪) אין חובת הפקדה נוספת.

לסיכום-

הכנסה חודשיתשיעור הפקדה חובההפקדה חודשית בש"חסה"כ הפקדה חודשית נדרשת בש"ח
עד לסך של 5,276 ₪ (מחצית מהשכר הממוצע במשק נכון לשנת 2021)4.45%235 ש"ח235 ש"ח
הכנסה מעל 5,276 ₪ ועד לסך של 10,551 ₪ (השכר הממוצע במשק)12.55%662 ₪897 ש"ח
הכנסה מעל 10,551 ₪ (השכר הממוצע במשק)אין חובת הפקדה נוספת–  897 ש"ח

הערות חשובות:

 • החוק מחייב שיעור מינימאלי להפקדה, אך ניתן להגדיל את ההפקדה ולקבל בעדה הטבות מס.
 • חלק מהכסף ניתן למשיכה במקרה של סגירת עסק, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.
 • לצד החובה להפקיד לחיסכון פנסיוני, ועל מנת להגדיל את ההכנסה הפנויה של העצמאים,
  הופחתו דמי הביטוח הלאומי בצורה דיפרנציאלית עבור כל העצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה מ-21,000 ₪, וכן ניתנו הטבות נוספות.
 • כדי להנות מהטבות המס על ההכנסה של שנת 2021, יש לבצע את ההפקדות בפועל לביטוח הפנסיוני לפני תום שנת המס כלומר לפני יום 31.12.2021. סכומים שלא יופקדו עד ליום זה, לא יזכו בהטבת מס השנה.
 • לצורך קבלת מקסימום הטבות מס, ישנה תקרת הפקדה המזכה בהטבות מס נוספות
  שיעור ההפקדה המקסימלי עומד על 16.5% מההכנסה החייבת ועד לתקרת הכנסה חייבת ע"ס 208,800 ₪ (נכון ל 2021)
  כלומר במצב זה ההפקדה המרבית לשנת המס 2021 עומדת ע"ס 34,452 ₪ (208,800 ₪ כפול 16.5%)
  הפקדה עד לתקרה תקנה הטבת מס מסוג "ניכוי" (הוצאה) בסך של 7,120 ₪ והטבת מס מסוג "זיכוי" בסך 4,019 ₪

4. קרן השתלמות

להלן פירוט הסכומים ושיעורי ההפקדה לצורך קבלת הטבות המס בהפקדות לקרן השתלמות:
עצמאי

 • הפקדות של עצמאים לקרן השתלמות בגובה של 4.5% מההכנסה החייבת ועד לתקרת הכנסה חייבת ע"ס 263,000 ₪ נכון לשנת המס 2021 מוכרות כהוצאה למס הכנסה. כלומר ניכוי מרבי ע"ס 11,835 ₪ (4.5% כפול 263,000 ₪)
 • הפקדה לקרן השתלמות מהווה הקטנת הכנסה גם לצורך ביטוח לאומי.
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן השתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
  • הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה, נכון לשנת 2021 סך של 18,480 ₪. (סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25%)
  • הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן השתלמות.
 • כדי להנות מהטבות המס על ההכנסה של שנת 2021, יש לבצע את ההפקדות לקרן השתלמות לפני תום שנת המס כלומר לפני יום 31.12.2021. סכומים שלא יופקדו עד ליום זה, לא יזכו בהטבת מס השנה.

שכיר / שכיר בעל שליטה

 • תקרת ההפקדה המקסימלית לשכיר עומדת על שיעור של 2.5% חלק העובד ו- 7.5% חלק המעביד מהשכר, ועד לתקרת שכר שנתית מקסימלית ע"ס 188,544 ₪ נכון לשנת 2021.
 • תקרת ההפקדה המקסימלית לשכיר בעל שליטה עומדת על שיעור של 1.5% חלק העובד ו- 4.5% חלק המעביד מהשכר השנתי ועד לתקרת שכר שנתית מקסימלית ע"ס 188,544 ₪ נכון לשנת 2021
 • בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל מעביד, באופן שבו 3% הראשונים בהפקדת החברה מעבר ל- 4.5% לא תחשב כהוצאה.
 • על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק

5. אגרת רשם העמותות

החל משנת המס 2020 עמותות קטנות שמחזור פעילותן לא עלה על 300,000 ₪, וכן עמותות בשנים הראשונות לפעילותן יקבלו באופן אוטומטי שובר לתשלום אגרה מופחתת בסך 150 ₪ וזאת בתנאי להגשת דיווחים לשנת 2021 באופן מקוון כנדרש.

6. חברות בע"מ- סגירת יתרת חוב בעלים

בהתאם לחקיקה, לא ניתן להתיר כבעבר יתרות חוב של בעלי מניות לחברה שבשליטתם (בשל משיכת כספים לטובתם האישית או לצורך העברת הכספים כהלוואות לחברות אחרות שבבעלותם).
סכומי משיכות העולים על 100,000 ₪ שלא יוחזרו לחברה עד ליום 31.12.2021 ימוסו כדיבידנד או כמשכורת.

7. הכנסות מהשכרת דירה למגורים

הכנסות מהשכרת דירה למגורים פטורות ממס עד לתקרה של 5,070 ₪ לחודש בשנת המס 2021.
למשכיר שהכנסתו עולה על התקרה ניתנת אפשרות לשלם 10% מס על מלא ההכנסה.
אפשרות זו מותנית בתשלום המס לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה.
תשלום לאחר מועד זה יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס. 
לפירוט מסלולי המיסוי בגין הכנסות מהשכרת דירה למגורים לחץ כאן

8. הצהרת עוסק פטור

עוסק פטור הוא מי שמחזור הכנסותיו בשנה אינו עולה על 99,893 ₪ (נכון לשנת המס 2021).
תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו 1976 קובעת, כי עוסק פטור יצהיר עד ליום 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.
בטופס ההצהרה יש למלא את מחזור העסקאות לשנת 2021. מחזור עסקאות לעניין מע"מ הינו סך הקבלות שהופקו ללקוחות העסק.
יש לשים לב מחזור עסק= הכנסות (לא רווח!!!)
את הדיווח יש להגיש למע"מ עד ליום 31.01.2022
ניתן לבצע את ההצהרת באחד מהאפשרויות הבאות:

 • באמצעות מילוי טופס הצהרה שנשלח אליכם ע"י מע"מ בדואר
 • דרך אתר האינטרנט של מע"מ
 • באמצעות משרדינו, לשם כך יש להעביר אלינו עד ליום 10/1/2022 בצורה מסודרת את כל קבלות ההכנסות שהופקו על ידכם במהלך שנת 2021 על מנת שנוכל להיערך בהתאם.
  למאמר בנושא הצהרת עוסק פטור לחץ כאן

9. הסדר להשבת מענקי קורונה

רשות המיסים הודיעה שתאפשר למי שקיבל מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמד בתנאים שנקבעו בחוק, לבצע הסדר תשלומים ללא ריבית.
יש לערוך הסדר מיוחד זה עד ה- 31.12.2021 כשהתשלום האחרון לא יאוחר מיום 31.12.2022
לבדיקת זכאות והשבת מענקים לחץ כאן

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במאמר לבין הוראות הדין הרלוונטיות, יגברו הוראות הדין.

כתיבת תגובה

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות

תשארו מעודכנים

מידע, עדכונים, חדשות ישר לאימייל שלכם

אתם יכולים גם לעקוב אחרינו בסטטוס ב WhatsApp

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות