חן אמסלם | רואת חשבון

 • ימי בידוד | תשלום למעסיקים

ימי בידוד | תשלום למעסיקים

כדי להקל על מעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופה זו, ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו ימי מחלה לעובדים ששהו בבידוד, וישלם להם עבור ימים אלה, מדובר על ימי בידוד במהלך התקופה מיום 1.10.2020 ועד ליום 31.03.2021.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

איזה מעסיק זכאי לתשלום?

מעסיק העונה על 2 תנאים אלה:

 • המעסיק שילם שכר ימי מחלה עבור שהיית העובד בבידוד.
 • תיק הניכויים של המעסיק פעיל, והוא דיווח על העסקת עובדים.

מעסיקים שאינם זכאים לתשלום דמי בידוד

המעסיקים הבאים לא יהיו זכאים לתשלום עבור דמי בידוד ששילמו לעובדים:

 • משרדי ממשלה
 • גוף מתוקצב מתקציב המדינה (כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה ממשלתית)
 • קופות החולים ותאגידי בריאות
 • גופים הנתמכים על ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף.
 • מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.

באתר ביטוח לאומי ישנה אפשרות בדיקה, האם המעסיק זכאי לתשלום עבור ימי בידוד ששילם לעובדיו, לשם כך יש להצטייד במס' תיק ניכויים. להלן הקישור: בדיקת זכאות לתשלום מענק בידוד למעסיקים

עבור אלו עובדים/מקרים ניתן לקבל תשלום?

 • עובד ישראלי שעובד בישראל ונעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד, והבידוד דווח למשרד הבריאות. 
 • עובד זר או תושב שטחים שעובד בישראל (בהיתר) ונעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד, והבידוד דווח למשרד הבריאות.
 • העובד שוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו – הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל 16 או אם הילד מעל גיל 16 אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור חל גם על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו.
 • העובד חזר מחו"ל ממדינה אדומה שבה עבד בשליחות מעסיקו.

עבור אלו עובדים/ מקרים אינך זכאי לתשלום?

 • העובד המשיך לעבוד בשכר בזמן תקופת הבידוד- יש שים לב, אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים.
 • העובד נכנס לבידוד עקב חזרתו מנסיעה פרטית לחו"ל.
 • עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת- במקרה זה המעסיק יהיה זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת. מידע זה מועבר לביטוח לאומי ישירות ממשרד הבריאות.

עבור איזה תקופת בידוד יקבל המעסיק תשלום?

 • המעסיק יקבל תשלום על מקסימום 14 ימי בידוד בתקופה אחת
 • במקרים הבאים ניתן לקבל תשלום עבור תקופת בידוד מעבר ל- 14 יום: תקופות עוקבות- העובד סיים בידוד ונכנס מיד לבידוד נוסף ללא הפסקה ביניהם. חפיפה בין תקופות בידוד- העובד נכנס לבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף

חשוב לזכור, כל תקופות הבידוד מחייבות אישור של משרד הבריאות. ללא אישור של משרד הבריאות לא תוכל לקבל תשלום על תקופת הבידוד של העובד.

חישוב דמי הבידוד

התשלום עבור יום בידוד = שווי יום מחלה+ עלות מעביד ששילם המעסיק לעובד. (באחוזים)

התשלום מחושב באופן הבא:

 • עבור יום הבידוד הראשון- המעסיק לא מקבל תשלום.
 • עבור יום הבידוד השני- המעסיק מקבל 100% מהתשלום ששילם לעובד עבור יום הבידוד.
 • מהיום השלישי והלאה התשלום יתחשב במספר העובדים שהיו בעסק ביום 1.8.2020 ולפי הפירוט הבא:
  • מי שמעסיק עד 20 עובדים- יקבל 75% מהתשלום ששילם לעובד עבור יום הבידוד.
  • מי שמעסיק יותר מ- 20 עובדים- יקבל 50% מהתשלום ששילם לעובד עבור יום הבידוד.

יש לשים לב:

 • מעסיק שבחודש 8/2020 לא היה פעיל ולא העסיק עובדים, יוכל לקבל תשלום עמו מעסיק שיש לו פחות מ- 20 עובדים.
 • מעסיק שבחודש 8/2020 היה פעיל אך לא הגיש דיווח או שדיווח על אי העסקה, לא יוכל להגיש בקשה לתשלום עבור ימי בידוד עד שיסדיר את הדיווח.

חשוב לדעת!

 • התשלום הוא עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, ולכן חשוב לוודא שהעובדים אכן מדווחים על ימי הבידוד בזמן אמת. יש לקבל מהעובד העתק מהדיווח ולשומרו למקרה הצורך. כמו"כ ניתן לבקש ממשרד הבריאות אישור רטרואקטיבי מיום 1.10.2020
 • במידה והעובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.
 • חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד – אם התקופה חצתה חודשים, החישוב יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
 • מהתשלום ינוכו ימי מנוחה וחג לעובד חודשי שעובד 6 ימים בשבוע ינוכה יום מנוחה אחד מכל 7 ימים. לעובד חודשי שעובד 5 ימים או פחות בשבוע ינוכו 2 ימי מנוחה. ניכוי ימי המנוחה הוא לפי סעיף 26 (ט)ג לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)
 • לא יקוזזו חובות מעסיקים מהתשלום.

איך מגישים את הבקשה?

מתי צריך להגיש את הבקשה לדמי בידוד?

 • ניתן להגיש בקשה לתשלום עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.
 • בקשות לתשלום רטרואקטיבי עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020, ניתן להגיש עד ליום 1.4.2021.

אופן הדיווח על הבידוד

 • כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים- יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד (אין לפצל חודשים), ולדווח על נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
 • את הבקשה יש להגיש אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. זאת כדי לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר. לדוגמה: אם העובד היה בבידוד מ-27.1.21 עד ה-5.2.21, יש להגיש את הבקשה עבור כל התקופה לאחר ה-16.3.21, לפי דיווחי השכר של חודש ינואר.

מי יוכל להגיש את הבקשה?

 • מעסיק
 • מייצג של המעסיק

עבור כמה עובדים אפשר להגיש בקשה לתשלום?

 • ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד
 • ניתן לשדר קובץ המכיל את פרטי העובדים של המעסיק (מופק ממערכת השכר)
 • הקובץ ייבדק באופן מקוון ואישור הסטטוס על הבקשה יינתן באזור העסקי הממשלתי של המעסיק/המייצג.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במאמר לבין הוראות הדין הרלוונטיות, יגברו הוראות הדין.

כתיבת תגובה

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות

תשארו מעודכנים

מידע, עדכונים, חדשות ישר לאימייל שלכם

אתם יכולים גם לעקוב אחרינו בסטטוס ב WhatsApp

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות