חן אמסלם | רואת חשבון

 • מענק עבודה לשנת 2021

מענק עבודה לשנת 2021

שיתוף:

מהו מענק עבודה?

מענק עבודה הינו תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות.
המענק מהווה כלי לתמרץ השתתפות עובדים בשוק העבודה ולחיזוק מעמדם של העובדים ברמות השכר הנמוכות.

מי זכאי לקבלת המענק?

שכיר/עצמאי שעמד בכל שלשת התנאים הבאים:

 1. מלאו לך 23 שנים ויש לך ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו 19 שנים) או שמלאו לך 55 שנים, גם ללא ילדים.
 2. במועד כלשהו במהלך שנת 2021, מלבד דירת מגורים יחידה לא הייתה בבעלותך זכות במקרקעין העולה על 50%.  
 3. מתקיים בך אחד הסעיפים הבאים:

3.1 הכנסתך החודשית הממוצעת מעבודה ו/ או מעסק (כלומר התוצאה המתקבלת מחלוקת סך הכנסותיך מעבודה ו/ או מעסק במספר חודשי עבודתך בשנת 2021 אך לא יותר מ- 12 חודשים) גבוהה מסך 2,130 ₪ ואינה עולה ע"ס 6,420 ₪ (לפי מדד ינואר 2022).  
אם הנך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שהכנסתך, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,310 ש"ח ונמוכה מ-9,710 ש"ח  
הורה יחיד כהגדרתו: עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.  
3.2 אתה בן 23 ומעלה ויש לך 3 ילדים או יותר-
אתה זכאי למענק עבודה אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיך מעבודה  ו/ או מעסק במספר חודשי עבודתך בפועל בשנת 2021 (אך לא יותר מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,130 ש"ח ונמוכה מ-7,030 ש"ח.
אם הנך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שהכנסתך, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,310 ש"ח ונמוכה מ- 11,860 ש"ח
3.3 נשים בגיל 60-67 (בתביעות לשנת 2022 ואילך)
אם מחלקים את כל הכנסותיהן מעבודה/ מעסק במספר חודשי עבודתן בפועל התוצאה גבוהה מ- 800 ש"ח ואינה עולה ע"ס 7,750 ש"ח
3.4 עובדים עם מוגבלות בני 23 ומעלה (או 21 ומעלה במענקים לשנים 2022-2024) שנקבע להם שכר מינימום מותאם (עם/בלי ילדים)
ההכנסה המזכה אותם במענק נקבעת לפי היחס בין שכר המינימום המותאם שהם מקבלים ל- 5,300 ש"ח (שכר המינימום הכללי).

מהם התנאים לקבלת מענק?

 1. את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2021, עליך להגיש לכל המאוחר עד ליום 30.11.2022
 2. הוגש דוח למס הכנסה על ידי החייבים בהגשת הדוח בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
 3. הוגש על ידי המעסיק טופס 126/856 לשנת המס 2021 באופן “מקוון“ עד לתאריך 30.4.2022 (בפועל, גם אם דווח לאחר מכן, יהיה ניתן להגיש את הבקשה)

מה יהיה סכום המענק?

 1. סכום המענק מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, הכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת), וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדים, גיל ומצב משפחתי ("הורה יחיד" וכו').
 2. מענק מוגדל בשיעור של 150% , יינתן לאחד מאלה:
  א. עובדת/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר.
  ב. "הורה יחיד" –  עובד, שהוא הורה לילד אחד או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר, הידוע בציבור כבן זוגו.
 3. במידה ויש הכנסה נוספת, או שלבן הזוג יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או הכנסה נוספת, גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות. "הכנסה נוספת", נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  א. קצבה, שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה, (לדוגמה: פנסיה). למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  ב. גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות, המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.
  לאופן חישוב הפחתת מענק עבודה בשל הכנסות של בן הזוג לחץ כאן
 4. גובה המענק, מושפע גם מ"גמלה או תשלום להורה עצמאי", ששולמו לפי חוק הבטחת הכנסה, או לפי חוק המזונות. מסכום המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש, מנוכה סכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותו חודש לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה, התשע"ו-2016) ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו לולא החוק האמור, ולא יותר מגובה המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש.
 5. אם שולם לך מענק בסכום הנמוך מסכום המענק לו אתה זכאי, ישולם לך הסכום החסר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. 
  אם שולם לך מענק בסכום העולה על סכום המענק לו אתה זכאי, תידרש להשיב את הסכום ששולם לך ביתר, תוך 90 ימים מיום שקיבלת את הדרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה. 

איך מקבלים את המענק?

קיימות שתי אפשרויות להגיש בקשה לקבלת המענק.

 1. לגשת לסניף/ סוכנות הדואר הקרוב עם ת"ז והמחאה/ אישור מהבנק המעיד על כך שחשבון הבנק מתנהל ע"ש מגיש הבקשה.
 2. להגיש בקשה מקוונת המיועדת למי שהגיש תביעה באמת בשתי שנות התביעה האחרונות.

בקשה מקוונת ניתן להגיש דרך הקישור הבא:  הגשת בקשה מקוונת

יש לדעת כי הזכאות למענק עבודה היא שנתית, ולכן כדי להינות מהמענק יש להגיש בכל שנה בקשה חדשה.

חשוב לדעת!

הבקשה לקבלת מענק היא אישית ואין שום אפשרות להגיש בקשה עבור אדם אחר.

 • יודגש כי הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת הבקשה
 • יובהר כי בבדיקת הזכאות ייכללו גם ההכנסות מעבודה ו/או מעסק של בן/בת הזוג.
 • להלן סימולטור לבדיקת זכאות למענק עבודה: סימולטור לחישוב מענק עבודה
 • לעדכון חדש בעניין מענק עבודה לשנת 2022 לחץ כאן
בית » כללי » מענק עבודה לשנת 2021

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במאמר לבין הוראות הדין הרלוונטיות, יגברו הוראות הדין.

כתיבת תגובה

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות

תשארו מעודכנים

מידע, עדכונים, חדשות ישר לאימייל שלכם

אתם יכולים גם לעקוב אחרינו בסטטוס ב WhatsApp

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות